EBY trenerer Oslos byøkolgiske prosjekterBystyret i Oslo har bestemt at eiendommene Enebakkveien 37 (E37) og Ormsundveien 14 (O14) skal være pilotprosjekter, hvor beboerforeningene i samarbeid med blant annet Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY), skal gjøre forsøk og få erfaring med brukermedvirkning, byøkologisk rehabilitering og byøkologiske boformer. Beboerforeningene har nå laget en rapport som viser at EBY på avgjørende måter ikke følger bystyrets vedtak. EBYs praksis er demokratisk problem, som medfører at de byøkologiske boligprosjektene saboteres.


Rapporten oppsummerer status i prosjektene, Eiendoms- og byfornyelsesetatens (EBY) rolle overfor disse prosjektene, i tillegg til samarbeidet mellom prosjektene og EBY.

Politisk vedtatte byøkologiske boligprosjekter
I flere bystyrevedtak er det bestemt at eiendommene E37 (første vedtak i 2003) og O14 (første vedtak i 2005) skal være pilotprosjekter, hvor beboerforeningene i samarbeid med blant annet EBY, skal gjøre forsøk og få erfaring med brukermedvirkning, byøkologisk rehabilitering og byøkologiske boformer. Bystyrets vedtak er postive og viktige kommunale miljøtiltak, spesielt med hensyn til klimakrisen og krav til alternative miljøløsninger. Pilotprosjektene skal være utprøvnignsarenaer for miljøvennlige bo- og rehabiliteringsformer.

En motvillig byrådsavdeling og mangel på kompetanse og vilje til å sette i verk rehabiliteringene i etatene som har hatt ansvar for prosjektene, tvang bystyret  i 2007 til å pålegge EBY å starte rehabiliteringen i prosjektene innen utgangen av 2007. Tidlig i 2010 er det blitt gjort noen arbeider i trevillaen i Ormsundveien 14, mens de sentrale delene av prosjektet ikke har kommet videre. I husene i Enebakkveien 37 har det nærmest ikke skjedd noenting utover det beboerne er blitt tillatt å gjøre selv - syv år etter at bystyret for første gang vedtok byøkologisk rehabilitering av husene. Beboerforeningene legger ned betydelige dugnadstimer og frivillig arbeid for å sette de byøkologiske prosjektene ut i live, men opplever at samarbeidet med EBY ofte fungerer som en bremsekloss for prosjektene.

Synliggjøring av problemene
Beboerforeningene i E37 og O14 ønsker med denne rapporten å synliggjøre hvordan manglende oppfølging av prosjektene fra EBYs side har medført problemer for beboerforeningene - noe som representerer et demokratisk problem og en tydelig svikt i EBYs ansvar for oppfølging av bystyret vedtak. Realisering av de nevnte bystyrevedtakene viser seg problematisk å gjennomføre i praksis, noe som begrunnes og dokumenteres mer detaljert i vedlagte rapport.

Året etter siste bystyrevedtak (2007) om realisering av de byøkologiske prosjektene i O14 og E37, ble det fattet et nytt og omfattende vedtak i forhold til brukermedvirkning og byøkologi; reguleringsplan for Hauskvartalet. Mye i denne reguleringsplanen baseres på verksteder som ble holdt i 2005, men med byrådets forslag til salg av deler av Hauskvartalet ser vi igjen at kommunen ikke tar sine egne vedtak om brukermedvirkning på alvor. Dette anser vi som et demokratisk problem. 

Byråden og EBY må annerkjenne bystyrets vedtak om Enebakkveien 37 og Ormsundveien 14 som pilotprosjekter, og løfte medvirkningsprosessen opp på et reelt nivå. Dette er helt nødvendig for å kunne realisere det byøkologiske potensialet som ligger i disse prosjektene.